TEMATY SZKOLEŃ oferowanych przez IBMER – Poznań
w 2004 roku

 

 

1.      SZKOŁA DOJARZY - seminarium specjalistyczne

2.      SZKOŁA DOJARZY - kurs monotematyczny

3.      SZKOŁA DOJARZY - seminarium popularno-naukowe

4.      WSPÓŁCZESNA TECHNIKA, TECHNOLOGIA I BUDOWNICTWO W CHOWIE BYDŁA - kurs ogólnotechnologiczny

5.      BUDOWNICTWO I MECHANIZACJA W CHOWIE ŚWIŃ - kurs ogólnotechnologiczny

6.      ROLNICZE STRATEGIE REDUKCJI GAZÓW SZKODLIWYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH  W TYM ZAKRESIE  KONWENCJI  MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ DYREKTYW UE - kurs monotematyczny

7.      KODEKSY ZALECEŃ ORAZ DOBRYCH PRAKTYK ROLNICZYCH W ZAKRESIE BUDOWY I EKSPLOATACJI POMIESZCZEŃ DLA ZWIERZĄT (Najważniejsze przepisy i zalecenia obowiązujące w Polsce oraz UNII EUROPEJSKIEJ) - kurs monotematyczny

8.      Technologie chowu świń z uwzględnieniem dobrostanu i ochrony środowiska -  kurs monotematyczny

 

 

Ponadto IBMER Oddział Poznań oferuje zorganizowanie szkoleń :

 

 Z zakresu doju i jego mechanizacji

 

1.      Mechanizacja doju – atestacja dojarek

2.      Wymagania UE z zakresu mechanizacji doju. Omówienie nowej normy ISO, która będzie u nas obowiązywała.

3.      Problemy mechanizacji pozyskiwania mleka. Przeglądy dojarek.

4.      Dostosowanie obór dla krów mlecznych do wymagań Dyrektywy Mlecznej Rady Europy.

 

 

Stosowanie proekologicznych technologii
 w produkcji trzody chlewnej

 

1.      Proekologiczne technologie chowu trzody chlewnej, odzysk ciepła z produkcji zwierzęcej.

2.      Program komputerowy do prowadzenia nowoczesnych ferm trzody chlewnej.

3.      Kierunki unowocześniania budynków dla trzody chlewnej.

4.      Projektowanie obiektów inwentarskich – Trzoda chlewna.

5.      Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i ergonomia w produkcji zwierzęcej.

6.      Zoohigiena i profilaktyka w chowie świń.

7.      Mechanizacja żywienia trzody chlewnej.

 

 

Stosowanie proekologicznych technologii
 w produkcji bydła mlecznego

 

1.    Nowoczesne technologie produkcji bydła.

2.    Program komputerowy do prowadzenia nowoczesnych ferm bydła.

3.    Projektowanie obiektów inwentarskich – bydło.

4.    Zoohigiena i profilaktyka w chowie bydła.

5.    Składowanie, pobieranie, transport i rozdzielanie paszy w chowie bydła.

6.    Przepisy UE dotyczące chowu bydła, wymagania związane z dobrostanem i ochroną środowiska.

7.    Mechanizacja doju krów.

 

Stosowanie proekologicznych technologii
 w produkcji owiec i kóz

 

1.    Pomieszczenia dla owiec

2.    Zoohigiena i profilaktyka w produkcji owiec.

3.    Nowoczesne technologie produkcji kóz.

4.    Proekologiczne formy chowu kóz, mikroklimat w koziarni.

5.    Krajowe programy hodowlane dla owiec i kóz ; dobrostan we współczesnych systemach chowu małych przeżuwaczy.

6.    Mechanizacja doju kóz.

7.    Ekonomika produkcji owiec i kóz.

 

 

Fermy drobiu w świetle przepisów o ochronie zwierząt,
 środowiska i wymogów Unii Europejskiej.

 

1.    Projektowanie obiektów drobiarskich – zagadnienia metodyczne i organizacyjne.

2.    Mechanizacja w fermach drobiu – pojenie i zbiór jaj.

3.    Mechanizacja w fermach drobiu – rozprowadzanie i podawanie paszy.

4.    Zoohigiena i profilaktyka weterynaryjna w budynkach inwentarskich.

5.    Obiekty inwentarskie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

6.    Standardy Unii Europejskiej dotyczące mięsa drobiowego i jaj, w zależności od technologii chowu drobiu.

 

 

 

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2002

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2004