Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
w Warszawie

Instytut Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej
w Szczecinie

AGRORISKS Network of Excellence - Międzynarodowa Naukowa Sieć Doskonałości:
„Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska”

 

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej

 

Fundacja Akademia Rolnicza w Szczecinie – 2010

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

Program

XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej

z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE”

w dniach 26-27 września 2006 r.

IBMER, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32

 

Uwaga: czas wystąpień – referowania zagadnień – przewidziany jest na max 10 minut.

 

26.09.2006 (1. dzień obrad), sala 103, sesja 1.

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, prof. dr hab. Nikolaj M. Morozov

Lp.

Godzina

Imię i nazwisko Autorów (Prelegentów) oraz instytucja

Tytuł referatu lub doniesienia

1.         

9.30-10.30

Rejestracja uczestników i zapoznanie się z ekspozycją

2.         

10.30

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Ogólne informacje o XII Międzynarodowej Konferencji

3.         

 

doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Dyrektor IBMER

Otwarcie konferencji

4.         

 

dr inż. Krzysztof Adamczyk, prof. dr hab. Jan Szarek, prof. Juliusz Strzetelski, dr inż. Joanna Makulska, dr hab. Karol Węglarzy
Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza w Krakowie

Optymalizacja ekologicznej produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem stosowania substancji biologicznie czynnych

5.         

 

dr inż. Roman Sass, dr inż. Stanisław Mańko,
dr inż. Tadeusz Sobczyński

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE

6.         

 

prof. N.M. Morozov ,Y.N. Morozov

VNIIMZh, Moskwa, Rosja

Racjonalne wykorzystanie potencjału zasobów podstawą zwiększenia efektywności chowu zwierząt

Rational use of resources as a basis for effectiveness increase in animal industries

Рациональное использование ресурсов – основа повышения эффективности животноводства

7.         

 

dr hab. V.A. Denisov

VNIIMZh, Moskwa, Rosja

Ekologiczne systemy przygotowania nawozów organicznych

Ecological systems of manure organic fertilizers

Экологичные системы подготовки органических удобрений

8.         

 

mgr inż. Maria Śmietanka, dr inż. Jan Brzozowski
IBMER w Warszawie

Modelowanie wpływu intensywnej produkcji zwierzęcej na środowisko

9.         

 

dr inż. Justyna Żychlińska-Buczek, dr inż. Grzegorz Skrzyński
Katedra Hodowli Bydła, Akademia Rolnicza w Krakowie

Warunki transportu zwierząt a przepisy UE

10.      

12.00-12.30

Przerwa na kawę i herbatę

 

 

26.09.2006 (1. dzień obrad), sala 103, sesja 2.
Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Szlachta, prof. Vladimir Pierednia

Lp.

Godzina

Imię i nazwisko Autorów (Prelegentów) oraz instytucja

Tytuł referatu lub doniesienia

11.      

12.30

dr Janusz Potrzebowski
SIKA Poland

Nowe technologie firmy SIKA w zastosowaniu do budowli rolniczych z uwzględnieniem standardów UE

12.      

 

Andrzej Dobrowolski, Arkadiusz Jóźwik
Maxit Sp. z o.o. Warszawa

Keramzyt OPTIROC w budownictwie rolniczym

13.      

 

mgr inż. Konrad Rudnik

IBMER w Warszawie

Betonowe posadzki w obiektach inwentarskich

14.      

 

dr hab. inż. Henryk Juszka, mgr inż. Marcin Tomasik
Akademia Rolnicza w Krakowie

Sterowniki mikroprocesorowe w chowie zwierząt

15.      

 

mgr inż. Eugeniusz Szajba, mgr Barbara Paczuska-Gołębiowska
IBMER w Warszawie

Modernizacja maszyn stosowanych w hodowli zwierząt. Podejście w przepisach europejskich oraz w praktyce Zakładu Jakości  i Niezawodności

16.      

 

Ing. Ph.D Petra Šánová., Ing. CSc. Miroslav Samek, Katedra obchodu a financí, Česká zemědělská univerzita v Praze,

 

Działanie  zgodne z normami EUREPGAP, organizacja i bezpieczeństwo w porównaniu do systemu HACCP

Správná praxe podle norem EUREPGAP, organizačně technická a bezpečností opatření, ve srovnání se systémem HACCP

17.      

 

dr inż. Krzysztof Matuszak
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Zunifikowane wytyczne alternatywnych technologii konserwacji maszyn rolniczych

18.      

 

prof. dr hab. Aleksej Nekrasov, Nikolaj Syrykh

WIESCH, Moskwa, Rosja

Techniczno-ekonomiczne uzasadnienie optymalnej cykliczności profilaktycznej obsługi urządzeń elektrycznych w chowie zwierząt

Technical-economical substantiation of optimal preventive maintenance interval for electric equipment in cattle-breeding. Технико-экономическое обоснование оптимальной периодичности профилактического обслуживания электрооборудования в животноводстве

19.      

 

dr hab. inż., prof. nadzw. Edward Dreszczyk
Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Próba uszczegółowienia zadań badawczo-rozwojowych

( w zakresie techniki rolniczej i leśnej)

20.      

 

mgr inż. Włodzimierz Markiewicz
IBMER Warszawa, Oddział w Kłudzienku

Rolnicze filmy naukowe produkcji IBMER

w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

21.      

15.00-15.30

Przerwa na kawę i herbatę

22.      

 

prof. dr hab. Jan Pawlak
IBMER w Warszawie, UW-M w Olsztynie

Sprzęt do doju i przechowywania mleka w rolnictwie polskim na tle wybranych krajów UE

23.      

 

prof. dr hab. Józef Szlachta

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Walory użytkowe oraz efektywność stosowania komputerowych systemów zarządzania stadem krów

24.      

 

dr inż. Piotr Wanke

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Wdrażanie nowych technologii do procesów produkcyjnych na terenach wiejskich

25.      

 

dr hab. inż. prof. USz Marian Malicki, prof. Edward Dreszczyk, mgr Tadeusz Szczygieł
Uniwersytet Szczeciński, Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych

Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa w regionie zachodniopomorskim (ustalenie zadań interdyscyplinarnych)

26.      

 

prof. dr hab. inż. Jan Wojdak, dr inż. Andrzej Grieger,

mgr inż. Andrzej Małkiewicz
AR Szczecin, IBMER O/Gdańsk

Problem obsługi technicznej maszyn rolniczych w warunkach rynkowych i zwiększonych wymaganiach ekologicznych

27.      

 

dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. Wojdak

Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Recykling maszyn rolniczych a ochrona środowiska rolniczego

28.      

 

prof. dr hab. Yuri V. Chigarev
Białoruski Uniwersytet Rolniczo-Techniczny, AR Szczecin

Model prognozowania efektywności rolniczych technologii

Модель прогнозирования  эффективности           сельскохозяйственных технологий

29.      

 

dr Y.M. Antonov, V.Y. Antonov
WIESCh, Moskwa, Rossia

Wykorzystanie lokalnych systemów informacyjnych na terenach wiejskich

Использование локальных информационных систем в сельских  регионах.

30.      

 

prof. dr hab. inż . Edward Hutnik, dr inż. Edmund Mulica

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu

Wykorzystanie budynków rolniczych w regionie dolnośląskim

31.      

 

dr hab. inż. Lech Nawrocki (Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. w Poznaniu), prof. dr hab. Stanisław Winnicki, dr Martyna Nowacka, mgr Romana Głowicka-Wołoszyn

IBMER O/Poznań

Efekty ekonomiczno-produkcyjne w zmodernizowanej chlewni płytko ścielonej

32.      

 

mgr inż. Jacek Borowiak
Centrum Doradztwa i Sprzedaży Urządzeń do Ożywiania Wody

w Warszawie

Postępujące zanieczyszczenie wody środkami farmaceutycznymi oraz ochrony osobistej stanowi realne zagrożenie dla prawidłowego rozwoju produkcji zwierzęcej i ochrony środowiska.

33.      

 

Dyskusja

34.      

18.00

Uroczysta kolacja

 

 

27.09.2006 (2. dzień obrad), sala 103

Przewodniczący sekcji 1: prof. dr hab. inż. Marian Wiercioch, prof. dr hab. Stanisław Winnicki, prof. Petr Savinyh

Lp.

Godzina

Imię i nazwisko Autorów (Prelegentów) oraz instytucja

Tytuł referatu lub doniesienia

1.         

8.30-9.00

Sprawy organizacyjne, kawa, herbata

2.         

 

Krzysztof Bielecki, Henryk Jaworski, Wacław Majczak, Zbigniew Rapacki, Sławomir Stafijowski

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa

Ireneusz Skonieczny „METAL - FACH” Spółka z o.o., Sokółka

Wybrane czynniki decydujące o bezpieczeństwie ludzi podczas obsługi bydła

3.         

 

prof. dr hab. inż. Dashkov V., prof. Perednja W.
RUNIP ”IMSH NAN Belarus”

prof. dr hab. inż. Romaniuk W.
IBMER Warszawa, AR Szczecin

Kierunki unowocześniania zmechanizowanych technologii przy rekonstrukcji ferm krów

Пути совершенствования механизированных технологий при реконструкции ферм.

4.         

 

dr hab. inż. Kupczyk Adam, dr inż. Marek Gaworski,

dr Anna Dudzińska

Przekształcenia bazy surowcowej sektora mleczarskiego w Polsce

5.         

 

mgr inż. Stanisław Lis, dr hab. inż. Henryk Juszka,
dr inż. Tomasz Kapłon

Akademia Rolnicza w Krakowie

Instrukcja warunkowa „if” w sterowaniu dynamiką maszynowego doju krów

6.         

 

mgr inż. Artur Jarząb
DeLaval Sp. z o.o. Wrocław

Systemy usuwania gnojowicy w oborach wolnostanowiskowych - firmy DeLaval

7.         

 

Prof. Dr.sc.ing.Juris Priekulis, Ansis Kuplis
Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jelgava, Łotwa

Ocena ekonomiczna linii technologicznych do usuwania gnojowicy z obór

Economic evaluation of technological lines for removal of liquid manure from cow barns. Экономическая  оценка технологических линий для удаления жидкого навоза из коровников

8.         

 

dr inż. Andrzej Marciniak
IBMER Warszawa

Ocena energochłonności chowu bydła mlecznego w wybranych oborach wolnostanowiskowych

9.         

 

prof.dr hab. inż . Edward Hutnik, dr inż. Edmund Mulica

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu

Wykorzystanie budynków rolniczych w regionie dolnośląskim

10.      

 

prof. dr. hab. inż.Bronius Kavolelis, dr Rolandas Bleizgys,
dr Jonas Cesna

Litewski Uniwersytet Rolniczy

Instytut Inżynierii Rolniczej, Kaunas, Litwa

Warunki temperaturowe i wilgotnościowe w  nieizolowanych oborach

Temperature and humidity regime of the uninsulated cowshed

11.      

 

Kitun A.V., Perednja V.I.
RUNIP ”IMSH NAN Belarus”

Matematyczny model stosowania systemu przygotowania i zadawania pasz zwierzętom

Математическая модель управления системой подготовки и раздачи  кормов животным

12.      

 

dr inż.Michał Gedymin

Zakład Technologiczny, IBMER O/Poznań

Wpływ zmiany kształtu trzonu gumy strzykowej z okrągłego na trójkątny na jej oddziaływanie na strzyk

13.      

10.30-10.50

Przerwa na kawę i herbatę

14.      

 

prof. dr hab. Stanisław Winnicki

doc. dr hab. J.Lech Jugowar IBMER O/Poznań

Anna Pika Akademia Rolnicza w Poznaniu

Porównanie ciągu funkcjonalnego usuwania odchodów w różnych rozwiązaniach utrzymania krów mlecznych

15.      

 

dr inż. Witold Rzepiński
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Poziom produkcji mleka w województwie podlaskim potencjalnym zagrożeniem dla środowiska

16.      

 

dr Grażyna Ważna-Zwierzyńska, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży doc. dr hab. inż. Grzegorz Fiedorowicz, IBMER Warszawa

Wpływ stanu technicznego urządzeń do pozyskiwania i schładzania oraz transportu mleka na jego jakość

17.      

 

doc. dr hab. Grzegorz Fiedorowicz
IBMER w Warszawie

Nowoczesne technologie opasu młodego bydła mięsnego

18.      

 

Vladimir Kosolapov, Valentina Kosolapova, Svetlana Oparina

ONO „Łąkowo-bagienna stacja doświadczalna w Kirowie“ Rosja  

Zielona linia pasz - podstawą skarmiania wysokoproduktywnego stada w lecie

Зеленый конвейер – основа летнего кормления высокопродуктивного стада

19.      

 

Petr Savinykh, Nikolaj Sokolov

NIISH Severo-Vostoka Kirov, Rosja

Opracowania i wyniki badań wstępnych przenośnika-rozdrabniacza paszy objętościowej i ściółki

Разработки и результаты предварительных испытаний транспортировщика-измельчителя грубых кормов и подстилки

20.      

 

Petr Savinykh, Nikolaj Chernatjov, Jurij Sychugov, Viktor Tupicyn

NIISH Severo-Vostoka Kirov, Rosja

 

Modele funkcjonowania wozu paszowego do rozdrabniania pasz objętościowych. Модели функционирования мобильного измельчителя-раздатчика грубых кормов

21.      

 

Vasilijj Sysuev, Jurjji Sychugov, Natalija  Soboleva,
Wiktor Tupicyn
NIISH Severo-Vostoka, Kirov, Rosja

Wyniki eksperymentalno-teoretycznych badań procesu pracy wozu paszowego z nożowym wirnikiem dla pasz objętościowych Результаты экспериментально-теоретических исследований рабочего процесса измельчителя-раздатчика грубых кормов с ножевым ротором

22.      

12.00-12.20

Przerwa na kawę i herbatę

23.      

 

 

prof. Armins Laurs

Łotewski Uniwersytet Rolniczy, Jelgava, Łotwa

Ekonomiczne aspekty automatycznego żywienia cieląt

Экономические аспекы автоматизированного кормления телят

24.      

 

V. Perednja, A. Punko

RUNIP IMSKh NAN, Mińsk

Opracowanie systemu dojenia krów na stanowiskach udojowych z automatycznym podojem

Разработка системы доения коров на доильных площадках с автоматическим додаиванием

25.      

 

V. Perednja1), W. Romaniuk2), M. Kolonczuk3)

RUNIP IMSKh NAN,  Minsk, Bialorus1)

IBMER Warszawa, AR  Szczecin2), RUP Minskenergo, Minsk, Bialorus3)

Badanie przepływu powietrza w pompie próżniowej

Исследование протечек воздуха в щелях вакуумного насоса

26.      

 

Valentina Kosolapova

ONO „Łąkowo-bagienna stacja doświadczalna w Kirowie“

Kirov, Rosja

Zawartość białka w mleku bydła czarno-białego oraz sposoby jego zwiększenia. Белковомолочность черно-пестрого скота и способы ее повышающие

 

 

vacat

 

 

 

vacat

 

27.      

13.30

Dyskusja wspólna (sekcja 1 i 2) w sali 103 i zamknięcie obrad

 

27.09.2006 (2. dzień obrad), sala 210.

Przewodniczący sekcji 2: doc. dr hab. Jerzy Lech Jugowar, doc. dr hab. inż. Stanisław Stężała

Lp.

Godzina

Imię i nazwisko Autorów (Prelegentów) oraz instytucja

Tytuł referatu lub doniesienia

1.         

8.30-9.00

Sprawy organizacyjne, kawa, herbata

2.         

 

prof. dr hab. Marian Lipiński, dr inż. Feliks Czarnociński,
Michał Wójcik

Instytut Inżynierii  Rolniczej, Akademia Rolnicza w Poznaniu

Niektóre gospodarcze skutki poprawy dobrostanu kur niosek, determinowanego dyrektywami UE

3.         

 

prof. inż. dDrSc Pavel Kic

Technical Faculty, Czech University of Agriculture, Prague

Warunki produkcyjne w kurnikach

Indoor production conditions in poultry houses

Stájové prostředí v halách pro chov drůbeže

4.         

 

mgr inż. Michał Maksymiak

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Hodowla bażantów z przeznaczeniem na łowy

5.         

 

mgr inż. Michał Maksymiak, dr inż. Andrzej Grieger

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Standardy technologiczne w hodowli danieli

6.         

 

Vasilij Sysuev, Petr Savinykh, Il’ja Zabolotskikh, Jurijj Sychugov NIISH Severo-Vostoka, Kirov Rosja

Wpływ siły oporu środowiska na ruch zgniatanego ziarna w komorze wyładowczej zgniatarki walcowej. Влияние силы сопротивления среды на движение плющеного зерна в выгрузной камере вальцовой плющилки

7.         

 

mgr inż. Andrzej Małkiewicz, doc. dr hab. inż. Stanisław Stężała

IBMER O/Gdańsk

Wpływ stopnia napełnienia i prędkości przesuwu cięgna na energochłonność zadawania pasz przenośnikiem liniowo-krążkowym

8.         

 

dr inż. Marek Rynkiewicz

Zakład Użytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie

Wpływ stopnia rozdrobnienia komponentów pasz sypkich na wydajność produkcji zwierzęcej

9.         

 

Petr Savinykh, Oleg Medvedev, Nikolaj Majjorov

NIISH Severo-Vostoka Kirov
Państwowa Akademia Rolnicza w Niżnim Nowgorodzie

Niżnij Nowgorod Rosja

Wyniki badań rozdrabniacza otwartego typu z separatorem ślimakowym

Результаты исследований дробилки открытого типа со шнековым сепаратором

10.      

 

Nagorskij J., Selezniev A., Gutman V., Valliuk M., Borobiov N.

RUNIP „IMSH NAN Belarus” Mińsk, Republika Białoruska

Naukowo-metodyczne podstawy działania rozdrabniacza walcowego. Научно - методическое обоснование вальцовой дробилки

11.      

10.30-10.50

Przerwa na kawę i herbatę

12.      

 

Selezniev A.D., Min’ko L.F. Gutman V.N.

RUNIP „IMSH NAN Belarus” Minsk

prof. dr hab.i nż. Romaniuk W.
IBMER Warszawa, AR w Szczecinie

Charakterystyka techniczna mieszalnika łopatkowego

Сопротивление и мощность при работе лопастного смесителя

13.      

 

doc. dr hab. inż. Stanisław Stężała

IBMER O/Gdańsk

Symulacyjne badania i ocena skuteczności stosowania środków myjących do usuwania z powierzchni maszyn rolniczych typowych zanieczyszczeń eksploatacyjnych

14.      

 

V.N. Daszkov, V.N. Gutman, I.P. Logvinovich, S.P. Rapovich, S.A. Calko
RUNIP „IMSH NAN Belarus” Minsk

prof. dr hab. inż. W. Romaniuk
IBMER Warszawa, AR Szczecin

Technologia utrzymania trzody chlewnej z minimalizacją nakładów energii oraz oddziaływania na środowiskoТехнология содержания свиней с минимальными энергозатратами и воздействием на окружающую среду

15.      

 

dr inż. Stefan Wieczorek

IBMER O/Gdańsk

Badania skuteczności adsorpcji na korze drzewnej amoniaku emitowanego z obiektów produkcji zwierzęcej w funkcji jego intensywności przepływu

16.      

 

dr Bogumiła Nestorowicz

OMYA  sp. z o.o. w Warszawie

Wpływ dodatku wodnego roztworu kredy do gnojowicy na straty azotu

17.      

 

dr inż. Robert Szulc, mgr Monika Malicka, mgr inż. Mariusz Piotrkowski, doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko

IBMER O/Poznań

Wpływ powlekania kanałów gnojowych nanopreparatami
na redukcję emisji odorów

18.      

12.00-12.20

Przerwa na kawę i herbatę

19.      

 

dr inż. Andrzej Karbowy1), dr inż. Józef Wasilewski1),

prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk1,2)

Zakład Użytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza w Szczecinie1) IBMER Warszawa2)

Techniki usuwania i magazynowania gnojowicy stosowane w oborach stanowiskowych

20.      

 

mgr inż. Witold Jan Wardal, mgr inż. Andrzej Głaszczka
 IBMER w Warszawie

Analiza istniejącego prawodawstwa w zakresie pojemności magazynowania nawozów naturalnych

21.      

 

dr inż. Jan Cebula, mgr Ludwik Latocha

Aspekty prawne w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni rolniczych.

22.      

 

mgr Ludwik Latocha, dr inż. Jan Cebula

Oczyszczanie biogazu rolniczego do czystości wymaganej podczas jego wykorzystania

23.      

 

vacat

 

24.      

 

vacat

 

25.      

 

Dyskusja w sekcji

26.      

 

Przejście do sali 103, wspólne uczestnictwo 1 i 2 sekcji, podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad.

 

Uwaga: W programie mogą nastąpić niewielkie korekty

 

Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego