Prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko

 

Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN

Członek Zespołu Doradców Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ds. Rozwoju Biogazowi

Przewodniczący Rady Programowej Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

 

 Przebieg pracy naukowej:

·        magister inżynier zootechniki - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Zootechniczny, 1974.

·        doktor nauk rolniczych - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy, Mechanizacja i organizacja produkcji zwierzęcej, 1980.

·        doktor hab. (inżynieria rolnicza)- Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, 2000.

·        profesor (inżynieria rolnicza) – Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, 2008.

 

 Miejsce zatrudnienia i stanowisko:

·        do grudnia 2010 r.: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie – profesor, dyrektor IBMER

·        obecnie : Instytut Technologiczno Przyrodniczy – Dyrektor Naukowy ds. Inżynierii Rolniczej

 

Wykaz najważniejszych publikacji

Myczko A. 2000: Niekonwencjonalne źródła energii na potrzeby wiejskich osiedli. Zeszyty Edukacyjne  IMUZ, nr 6, s.99-110.

Myczko A. 2000: Wpływ techniki utrzymania tuczników na poziom emisji amoniaku     z budynków (rozprawa habilitacyjna). Inżynieria Rolnicza nr 1, s.85.

Nawrocki L.,Myczko A., Jugowar L. 2000: The effectof the application of a heat pump to accumulate heat generated during dee litter fermentation on limiting ammonia emission in pig breeding. Natural Science, Acta Academiae Agriculturae ac Technicae  Olstencasis, Abbrev.: Natur. Sc., Nr 4, Y.2000 s.105-113

Myczko A., Nawrocki L., Karłowski J.(2001): The influence of the extracting and storing of heat energy cumulated in a building for animals on the value of harmful gases in a ventilated air. Animal welfare consideration in livestock housing systems. Proceedings  of International Symposium of the CIGR, Technical Section, Szklarska Poręba, October 13-15, Polisch Committee of Agricultural Eingineering. S 103-106.

Aarnink A.J.A.(NL), Myczko A., Karłowski J(PL). (2001): Use of a heat for environmental and welfare  friendly pig housing systems with straw. IMAG Wageningen (NL). Nota P 2001-63. s18.

Myczko A. 2003: Eliminating of agricultural risks to health and environment. Wyd. Scientific Network Agrorisks. Monografia pod redakcją A.Myczko. Poznań 2003, s. 200.

Myczko A. 2003: The Influence of the Mode of Pigs Raising on the Level of Ammonia Emissipn from Buldings – rozdział 2.1 w monografii pt: Eliminating of agricultural risks to health and environment. Wyd. Agrorisks. Poznań, s.87-111.

Kuczyński T.(PL), Geers R.(B), Marie M.(F), Myczko A.(PL), Szuecs E.(H), Shalleross T.(GB)  2003 : Raising Social Awareness and Educating for Ethies in Sunstainable Animal Food Production – rozdział 1.1 w monografii pt: Eliminatung of agricultural risks to health and environment. Wyd. Agrorisks. Poznań, s.9-37.

Myczko A.(PL), Lundgard N.(DK) 2004: Najlepsze dostępne techniki (BAT) dla zintegrowanego systemu zapobiegania i kontroli (IPPC) w produkcji zwierzęcej – ich rola w gospodarowaniu proekologicznym – rozdział 2.3.1 w monografii pod redakcją Z. Zbytka pt: Współczesne zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. PIMR, Poznań, s. 282-291.

Myczko A. 2004: Wpływ nawożenia i ochrony chemicznej zbóż na ekstrakcję ciepła oraz poziom  emisji gazów ze słomy stosowanej na ściółkę. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Zootechnika LI, 501. s.6.

KuczyńskiT., Dammgen U., Webb J., Myczko A. 2005: Emissions from European agriculture. Wyd. Wageningen Academic Publishers and Scientific Network AGRORISKS, s.384.

Myczko A., 2005: Ochrona środowiska a Prawo budowlane w inwestycjach rolniczych. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i ODR Miniowo, Materiały na forum samorządowe Przysiek 23 wrzesień. ISDN 83-60164-13-4, s.12-23.

Szulc R., Malicka M., Piotrkowski M.,  Myczko A. 2006: Wpływ powlekania kanałów nanopreparatami na redukcję emisji gazów. Materiały z konferencji miedzynarodowej „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony srodowiska i standardów UE”. IBMER, Warszawa, tom 1. s.235- 239.

Daszkow A.V., Loogvinivich I.P., Rapovich S.P., Romaniuk W., Myczko A. 2006: Technologia utrzymania trzogy chlewnej z minimalizacją nakładów energii oraz oddziaływania na środowisko.  Materiały z konferencji międzynarodowej „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzecej z uwzględnieniem ochrony srodowiska i standardów UE”. IBMER, Warszawa, tom 2. s.343-348.

Myczko A., Karłowski J., Kołodziejczyk T. 2006: Ocena systemu odzysku ciepła generowanego w budynku inwentarskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, Warszawa, nr 2 (52), s. 99-106.

Karłowski J., Kołodziejczyk T., Myczko A. 2007: Wytwarzanie i kumulacja ciepła generowanego przez dach budynku inwentarskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa I Inżynierii Środowiska, Politechnika Koszalińska, seria Inżynieria Środowiska, Nr 23, s. 276-288.

Myczko A., Eymont A., Wierzbicki K. 2007: Czy problem osadów ściekowych jest rozwiązany? Wiadomości melioracyjne i łąkarskie, nr. 3, s124-128.

Myczko A., 2007: Dostosowanie gospodarstw rolnych do wymagań dobrostanu zwierząt i cross-compliance w zakresie srodków trwałych, niezbędne inwestycje, aspekt techniczno ekonomiczny. „Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym”. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa 2007. s.26.

Myczko A., 2008: Zagospodarowanie produktów rolniczych i odpadów w gminnych centrach energetycznych. Materiały z XIII międzynarodowej konferencji „Inzynieria Rolnicza A Środowisko”. Międzyzdroje, 19-21 maja..

Karłowski J., Myczko A., 2008: Renewable Energy Agricultural Multipurpose System for Farmers. RAMseS Projekt. Sprawozdanie etapowe. IBMER Warszawa,  DEART Firenze, ss. 12.

Karłowski J., Myczko A., 2008: The Influence of energy roof construction on efficiency of energy accumulation. Annual Review of Agricultural Engineering, vol.6/1, Published by Committee of Agricultural Engineering PAS, Warsaw., s.23-31.

Kreis-Tomczak K., Karłowski J., Myczko A., 2008: Determination of heat production In deep iltter and energy roof. Annual Review of Agricultural Engineering, vol 6/1, Published by Committee of Agricultura Engineering PAS, Warsaw, s.33-42.

MyczkoA., Karłowski J., 2008: Report on integrated systems testing and evaluation of the efficiency at MPC sites – Renewable Energy Agricultural Multi-purpose Systems for Farmers RAMSeS implemented in the farm at Monastery of Sarkis and Bachos in Achkout, Lebanon. Contrakt No:032447. DEART, Firenze. ss19.

Myczko A., 2008: Knowlegende Transfer In Agricultural Enginering. Report 2008, IBMER, ss.60.

 Myczko A., Wójcicki Z., Wierzbicki K.,2009: Znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej. Materiały na I Kongres Nauk Rolniczych, Puławy, s20.

Myczko A., 2009: IBMER po 60 latach. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr. 1(63), Warszawa, s.13-22.

Myczko A., Lenarczyk J., Rudnik K., 2009: Metody magazynowania nawozów naturalnych w gospodarstwach rolnych. wyd. IMUZ, Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie, nr.1(25) t.9 ss.39-48

Myczko A., 2010: Agro-energetic systems for synergistic efekt In production and energy use In agricultural plants. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Building-Energy- Environment, Oder Partnership Workshop. s.33-40.

Myczko A., Karcz H., Wierzbicki K., 2010: Termiczne przekształcanie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej. Wyd. Studia Regionalne nr 5, ISDN 1689-4774, s.119-129.

Miatkowski Z., Turbiak J., Burczyk P., Myczko A., Karłowski J., 2010: Prognozy zmian aktywności w sektorze rolnictwa, zawierające informacje niezbędne do wyliczenia szacunkowej wielkości emisji gazów cieplarnianych. Oprac. ITP. Poznań – Bydgoszcz na zlec MRiRW, ss.52.

Kołodziejczyk T., Myczko R. Myczko A., 2010: Wykorzystanie pozostałości niespożywczego materiału celulozowego do produkcji biogazu, złożone doi druku w „Rynek Instalacyjny”

Szulc R,. Myczko A., 2010: Wstępne schładzanie udojonego mleka a redukcja emisji dwutlenku węgla. Journal of Research and Aplikations In Agricultural Engineering. Vol 55(2), ss.94-97.

Myczko A.,   2010.  Weryfikacja lokalizacji biogazowni  w lokalizacji Bydgoski Technologiczny, oprac. Dla ENEA- S.A. ss.27.

Myczko A., 2010. Syntetyczna ocena projektu biogazowni zlokalizowanej w Kutnie, oprac. dla ENEA-S.A. ss 22.

Myczko A., 2010. Syntetyczna ocena projektu biogazowni rolniczej w Oleśnicy, oprac dla ENEA-S.A. ss 28.

Myczko A., Karłowski J., Lenarczyk J., 2010: Porównanie efektywności energetycznej zestawu modułów fotowoltaicznych stacjonarnych i pracujących w układzie nadążnym w warunkach gospodarstwa rolnego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(70), s. 91–100.

Kołodziejczyk T., Myczko R. Myczko A., 2011: Wykorzystanie pozostałości niespożywczego materiału celulozowego do produkcji biogazu – Use of Residua Non-Food Cellulosic Material for Biogas Production. wyd. Ciepłownictwo Ogrzewanie Wentylacja, nr 9, tom 42/2011(333-380), s.360-363.

Myczko A., 2011: Dobór substratów do biogazowni – rozdział w monografii pod redakcją M.Jóźwiaka pt: „Biogazownie Rolnicze”. wyd. FDPA, s.37-44.

Myczko A., 2011: Uwarunkowania technologiczne i organizacyjne rozwoju biogazowni rolniczych. wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego(CDR) i Niemieckie Towarzystwo Rolnicze(DLG), s.79-82.

Myczko A., Golimowska R., 2011: Porównanie właściwości estrów metylowych w zależności od pochodzenia surowca. wyd. PIMR, Journal of Research and Aplications in Agricultural Eingeering, nr 56(2), s.111-117.

Myczko A., Myczko R., Kołodziejczyk T., Golimowska R., Lenarczyk J., janas Z., Kliber A., Karłowski J., Dolska M., 2011: Budowa i Eksploatacja Biogazowni Rolniczych, praca monograficzna pod red. A. Myczko. wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Warszawa – Poznań, 2011 r, ISBN 978-83-62416-23-3, ss.140.   

Myczko A., 2011:   Cele polityki wykorzystania biomasy rolniczej do konwersji w prąd i ciepło oraz podstawowe rodzaje instalacji biogazowych.  Rozdział w monografii pod redakcją A.Myczko pt.”Budowa i eksploatacja Biogazowni rolniczych. wyd. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Warszawa- Poznań,2011 r, ISDN 978-83-62416-23-3, ss.11.

Myczko A., 2011: Energetyzacja rolnictwa  z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii – rozdział w monografii pod redakcją T. Juliszewskiego i S.Kurpaski pt: ”Współczesna inżynieria rolnicza - badania i zastosowania”, wyd. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, KTR-PAN, PTIR. s.217-252.

Karłowski J., Kliber A.,m Myczko A., Golimowska R., Myczko R., 2011: Wpływ wizikularno-arbuskularnych grzybów na plonowanie i wydajność biogazową sorga. wyd. Materiały z IV konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa. Warszawa 5-7.09.2011. s. 104-106.

Kliber A., Myczko A., Karłowski J.,Markiewicz J., Janas Z., 2011: Endomikoryzacja gleby dla potrzeb stymulowania produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych.  wyd. Materiały z IV konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Agronomicznego pt. Agronomia w zrównoważonym rozwoju współczesnego rolnictwa. Warszawa 5-7.09.2011. współczesnego.s.106-107.

Myczko A., 2011: Scenariusz rozwoju sieci mikroproducentów energii, wyd. Czysta Energia, 5(129) ISDN 1634-125. s26-27.

                                                                                                                                                                                              Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych

·        Wyróżnienie  Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej za opracowanie i wdrożenie produkcji homogenizatorów do przygotowania pasz mięsno – kostnych w fermach lisów i norek. Warszawa, marzec 1988.

·        Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (II stopnia) za udział w realizacji pracy „ Opracowanie i badania własności użytkowych polimero-betonowych elementów wyposażenia technicznego stanowisk inwentarskich”. Warszawa, 1997.

·        Nagroda Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (II stopnia) za udział w realizacji pracy zespołowej pt:”Opracowanie i wdrożenie do praktyki rolniczej kojca porodowego dla macior”. Warszawa, 1999.

·        Dyplom uznania Regionalnego Punktu Kontaktowego za aktywny udział w 5 Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Demonstracji Wspólnot Eurpoejskich. Poznań. 21 listopada 2002.

·        Dyplom za udział w opracowaniu „Standardów dla Gospodarstw Rolnych” DAAC (Danish Agricultural Adwisory Centre), Skejby, 4 październik 2005.

·        Złoty medal Prezydenta RP za 30 letnią pracę, grudzień 2008. .

·        Zasłużony dla Rolnictwa odznaczenie MRiRW 2009 r. za udział w Pracach zespołu opracowującego Program Rozwoju Biogazowi Rolniczych.

 

Udział w projektach badawczych

1/ Tytuł projektu: Podnoszenie poziomu wiedzy doradców rolniczych w zakresie standardów i jakości produkcji rolnej w celu wspierania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w procesie integracji z unia Europejską. 

Typ projektu: PHARE,

Numer kontraktu: PL9607-01-13/14 (Component B)

Budżet projektu: 300000,- euro ,

Źródło finansowania: Komisja Europejska,

Współpraca: The Scottish Agricultural College, Wielka Brytania, Kraj. Centrum DRRiOW Oddział Poznań

Okres realizacji: 2000.

 

2/ Tytuł projektu: Use of a heat pump for environmental and welfare friendly pig housing systems with straw,

Tytuł projektu w j. polskim: Wykorzystanie pompy ciepła w przyjaznych dla zwierząt i środowiska ściołowych systemach dla świń,

Typ projektu: CRAFT (Exploratory Award),

Numer kontraktu: QLK5-CT-2000-41048,

Budżet projektu: 29 540,– euro,

Źródło finansowania: Komisja Europejska,

Okres realizacji: 2000 – 2001.

 

3/ Tytuł projektu: Energy generation from welfare friendly straw systems for pigs,

Tytuł projektu w j. polskim: Wytwarzanie ciepła w przyjaznych dla zwierząt ściołowych systemach dla świń

Akronim: Pig Heat and Straw.

Typ projektu: CRAFT

Numer kontraktu: QLK5-CT-2002-71026,

Budżet projektu: 602 200,– euro,

Źródło finansowania: Komisja Europejska,

Okres realizacji: 2002 – 2005.

 

4/ Tytuł projektu:    Renewable Energy Agricultural Multipurpose System for Farmers

Tytuł projektu w j. polskim: Wielozadaniowy system rolniczy zasilany energią odnawialną.

Akronim:                RAMseS.

Typ projektu:          STREP

Numer kontraktu:    032447.

Budżet projektu:     1.838.440,– euro,

Źródło finansowania: Komisja Europejska,

Okres realizacji: 2006 – 2010.

           

Specjalność naukowa wg OECD http://www.ncbir.pl/www/images/doc/OECD PL:

-4.4 Biotechnologia rolnicza

-4.5 Inne nauki rolnicze

Dział gospodarki wg PKD:

-72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych rolniczy

 

Zobacz także  informację
na stronie internetowej centrali ITP w Falentach
(kliknij)

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2001

ITP Oddział Poznań 2010

Ostatnia aktualizacja:07.09.2012