O POTRZEBIE ATESTACJI

 

Wymóg posiadania atestów na dojarki wprowadzono w Polsce w 1999 r.

Na podstawie pisma nr 153/21 E z 20.05.1999 r. Główny Inspektorat Weterynarii ustanowił IBMER Warszawa (obecnie ITP Falenty) jednostką uprawnioną do wydawania atestów na urządzenia udojowe (pismo IW hig. 4644.ml./21 /99) oraz zatwierdził metodykę i kryteria oceny dojarek wg norm ISO 5707 i ISO 6690 (pismo IW hig. 4644.ml./62 /99).

 

Wynik oceny dojarki (atest) był wpisywany obok innych danych z kontroli obory do protokołu SPIWET – 16/ml/PL /gospodarstwo/.

 

Zgodnie z powyższym ustanowiono, że instytucją uprawnioną do wydawania atestów będzie Oddział IBMER w Poznaniu. W tym celu wyszkolono ponad 300 serwisantów (działających w imieniu Instytutu ale na własny rachunek) wyposażonych w kompletną aparaturę kontrolną.

 

W 2004 dyrektywą 2004/41WE uchylono większość wcześniejszych dyrektyw dotyczących higieny i warunków zdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego w tym dojarek. W ich miejsce wprowadzono dyrektywy 2004 /852, /853, /854  WE które wymagają od dojarek tylko czystych, gładkich łatwych do codziennego mycia powierzchni i nie zanieczyszczania wydojonego mleka. Jest tam też mowa o kontroli dobrostanu zwierząt i wykrywaniu, zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa żywności. W związku z tym Główny Lekarz Weterynarii zmienił zasadniczo (zgodnie z w/w dyrektywami) treść protokołu SPIWET – 16 gdzie nie ma już wymogu atestacji. Protokół ten służy lekarzom weterynarii do oceny gospodarstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a konsekwencją nie spełniania wymagań weterynaryjnych jest wydanie decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień wśród których może być poprawa stanu technicznego dojarki.

 

Należy pamiętać, że tylko prawidłowo pracująca dojarka umożliwi (pomoże) wyleczyć zapalenie wymion (mastitis). Tak więc obecnie obowiązek wykonania atestacji uzależniony jest od indywidualnej decyzji lekarza weterynarii. Obowiązek ten może również wynikać z umów cywilno-prawnych między hodowcami bydła mlecznego a mleczarniami jako jeden z warunków gwarancji jakości mleka.

 

 

WYMOGI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO ATESTACJI DOJAREK

 

                    posiadanie (lub prawo użytkowania) aparatury pomiarowej oraz wyposażenia pomocniczego:

                    wakuometr (manometr do podciśnienia) 0 – 100 kPa, kl. 0,6 (dokładność 0,6%) z końcówką do wężyka,

                    przepływomierz do powietrza 0 – 3000 l/min. lub więcej, o dokładności 5% lub lepszej, umożliwiający nastawienie wybranego przepływu w całym zakresie,

                    pulsotestera do pomiaru zmiennego podciśnienia wytwarzanego przez pulsatory w dojarce o dokładności 5% lub lepszej,

                    rotametru (przepływomierza) do powietrza wyskalowanego dla podciśnienia 50 kPa, zakres 0 – 12 l/min. lub więcej, dokładność 5% lub lepsza

                    zatyczki do kubków udojowych (komplety po 4 szt.) – ilość kompletów określi maksymalną wielkość atestowanej dojarki,

                    wężyki, trójniki, złączki redukcyjne, pokrywa przechwytywacza do dojarki bańkowej H-305,

                        odbycie 1-dniowego kursu teoretycznego i praktycznego w laboratorium (przeprowadzenie badania wybranego urządzenia udojowego zakończone wystawieniem protokołu z udzieleniem atestu)

                        wniesienie opłaty 350 zł (z VAT) najpóźniej w dniu szkolenia w kasie ITP Poznań

                        podanie danych osobowych:

                    imię i nazwisko

                    telefon kontaktowy, email (nie konieczny ale bardzo przydatny)

                    adres zamieszkania

                    pesel i NIP (do wystawienia faktury VAT)

                    określenie obszaru Polski gdzie prowadzone mają być atestacje (może być cały kraj) oraz określenie formy działalności (indywidualna, firma, pracownik najemny)

                    podpisanie regulaminu dotyczącego sposobu, metod oraz rzetelności przeprowadzanej atestacji dojarek.

Dane osobowe podlegają ustawowej ochronie i będą wykorzystane tylko do skontaktowania się z daną osobą w sprawie szkolenia, wysłania pieczątki i ewentualnie innych dokumentów, wystawienia faktury, przeprowadzenia czynności kontrolnych gdyby Instytut powziął informację, że dana osoba nie przestrzega regulaminu odnośnie przeprowadzanych atestacji.

Miejsce przechowywania danych: ITP Falenty, Oddział w Poznaniu, ul. Biskupińska 67,

60-463 Poznań.

 

 

WYKONYWANIE ATESTACJI

 

Osoby które spełniły powyższe wymogi i otrzymały odpowiednie świadectwo-upoważnienie mogą bezterminowo na własny rachunek przeprowadzać badania i atestację dojarek bańkowych, rurociągowych i hal udojowych o maksymalnej ilości aparatów udojowych określonej liczbą posiadanych kompletów zatyczek - w imieniu ITP posługując się wzorami formularzy i pieczątką dostarczonymi przez ITP.

 

Aparatura pomiarowa, którą posługuje się dana osoba, powinna być uwierzytelniana co 2 lata przez producenta, Urząd Miar, laboratoria akredytowane lub Laboratorium Badań Dojarek ITP Poznań. W tym ostatnim przypadku koszt uwierzytelniania wynosi: przepływomierz – 40 zł, rotametr – 30 zł, pulsotest – 40 zł (ceny z VAT) Uwierzytelnienie potwierdzone jest odpowiednim świadectwem oraz hologramem).

 

Zachęcamy osoby atestujące do nawiązania ścisłej współpracy z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii przedstawiając im niezbędność badań dojarek w czasie leczenia mastitis. Możliwe jest też świadczenie usług atestacyjnych poza granicami Polski na terenie UE. Jednak w tym wypadku należy dostosować się do wymogów prawa miejscowego – zarejestrowanie działalności, stosowanie wzorów protokołów tam stosowanych, wypełnianie dokumentów w języku urzędowym danego kraju.

 

Kontakt (zgłoszenie udziału w kursie – uzgodnienie terminu): dr inż. Michał Gedymin  e-mail: m.gedymin@itep.edu.pl

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12 styczeń 2011