doc.dr Stanisław Przygórzewski

 

 

 

 

HISTORIA ODDZIAŁU IBMER W POZNANIU

 

 

Oddział poznański Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa powstał na bazie Zakładu Doświadczalnego IMER w Strzeszynie przeniesionego tu z Sowińca k. Poznania w roku 1957.

 

Obejmującym 600 ha gruntów ornych, obory i chlewnie zakładem kierował w pierwszym okresie Tadeusz Romanowski, a działalnością naukową prof. Stanisław Weres przy ścisłej współpracy docentów J. Kołtunowicza
i M. Rolbieckiego oraz magistrów Z. Pankowskiego, M. Mociuna
i J. Żurowskiego. Prowadzono wówczas badania z zakresu mechanizacji produkcji polowej i prac podwórzowych.

 

 

1970 – 1980

 

Na  początku lat siedemdziesiątych pion naukowy uzyskuje rangę Oddziału Instytutu, a pracownie przekształcają się w zakłady naukowe zajmujące się mechanizacją produkcji zwierzęcej. Dyrektorem Oddziału jest wówczas
dr inż. Mieczysław Borowski, a jego zastępcą ds. naukowych -
doc. dr inż. Hipolit Szubert. Kierownikami powstałych zakładów byli doc. dr inż. Tadeusz Stachera, dr inż. Zbigniew Pankowski, dr inż. Zygmunt Pater,
dr inż. Tadeusz Waligóra,  mgr  inż.  Zdzisław Kowalewski, a samodzielnych pracowni mgr inż. A. Nizielski i inż. Z. Janas.

Profil wykonywanych prac obejmował konstrukcje i badania maszyn oraz urządzeń stosowanych do chowu wszystkich gatunków zwierząt, zagadnienia technologii i organizacji oraz  ekonomiki produkcji zwierzęcej. Dużą, dobrze wyposażoną prototypownią kierował mgr inż. Jerzy Gruszka,
a Zakładem Doświadczalnym inż. Czesław Grabowski.

 

 

1980 – 1990

 

Lata osiemdziesiąte przynoszą stopniowe odchodzenie od prac o charakterze konstrukcyjnym na rzecz badań i projektowania systemów technologicznych, prac pomiarowych i zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Kierownikiem Oddziału jest wówczas doc. dr Stanisław Przygórzewski,
a jego zastępcą dr inż. Zygmunt Pater.

Stabilizują się wyraźnie zakłady naukowe obejmując:

Z-d  Mechanizacji Chowu Bydła – kier. mgr inż. Z. Kowalewski następnie
mgr Jerzy Karłowski. a po połączeniu z Zakładem Urządzeń Ogólnofermowych -
dr inż. Z. Pankowski.

Z-d  Mechanizacji Chowu Trzody Chlewnej – kier. mgr inż. M. Mociun.

Z-d  Mechanizacji Chowu Drobiu – kier. doc. dr inż. T. Waligóra.

Z-d  Mechanizacji  Chowu  Owiec  i  Zwierząt  Futerkowych  – kierownik
dr  inż. Z. Pater  następnie dr inż. A. Myczko.

Samodzielną Pracownia Pomiarów– kier. mgr A. Nizielski , Samodzielną Pracownię Ergonomii – kier. mgr A.Walasiak.  Po połączeniu, w 1985 r., obu pracowni w Zakład Pomiarów i Ergonomii – kier. dr J. L. Jugowar

 

doc. dr hab.inż.

Andrzej Myczko

1990 – 2000

 

W kolejnej dekadzie charakter prowadzonych badań nie ulegał poważniejszym zmianom. Kierownictwo Oddziału a zarazem stanowisko
Z-cy Dyrektora Instytutu (1990) objął doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko. Stanowiska zastępców pełnili kolejno doc. dr Stanisław Przygórzewski,
a od 2000 r - doc. dr hab. J.Lech Jugowar. Laboratorium pomiarowe
w kierowanym przez J.Lecha Jugowara Zakładzie Pomiarów i Ergonomii uzyskało akredytację PCBC (1996) w zakresie badań bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej, a Oddział - uprawnienia do atestacji pasteryzatorów w mleczarniach.

 

 

do

doc. dr hab.

J.Lech Jugowar

2001 - 2009

 

Po reorganizacji (2001), zmianie uległy zakresy działania i nazwy zakładów naukowych. Obok wymienionego już Zakładu Pomiarów i Ergonomii powstały:

        Zakład Technologiczny  kierowany przez dr inż. Joannę Sobczak

        Zakład Mechanizacji Produkcji kierowany przez dr inż. Lecha Nawrockiego, a od końca 2005 r – przez dr inż. Kamilę Kreis Tomczak.

        Zakład Informacji NT i Promocji kierowany przez mgr inż. Jerzego Karłowskiego.

        Samodzielna Pracownia Mechatroniki (2004) – kierowana przez
dr inż. Zbigniewa Domagalskiego.

        Jednostka Kontrolująca Urządzenia do Pozyskiwania Mleka i Termicznej Obróbki Produktów Mleczarskich, akredytowana przez PCA (2004) – kierowana przez dr inż. Stefana Pawlaka

 

We wrześniu 2005 doc. dr hab. Andrzej Myczko objął stanowisko dyrektora IBMER, a doc. dr hab. J.Lech Jugowar – z-cy dyrektora IBMER ds. naukowych.

 

W kwietniu 2007 doc. dr hab. J.Lech Jugowar został powołany na stanowisko Kierownika Oddziału w Poznaniu.

 

W dniu 3 grudnia 2008 odbyła się w Poznaniu uroczystość z okazji podwójnego jubileuszu – 50-lecia Oddziału w Poznaniu i 60-lecia IBMER, pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie obchodów Oddział w Poznaniu został wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

tekst i zdjęcia

 

W 2008 roku doc.dr hab. Joanna Sobczak napisała historię Poznańskiego IBMER, którą w całości można przeczytać „klikając” na jej okładkę (8,87MB).

 

 

31 grudnia 2009 zakończyła się historia Oddziału IBMER w Poznaniu, ponieważ decyzją organu założycielskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku nastąpiło połączenie Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach w Instytut Technologiczno Przyrodniczy (ITP) z siedzibą
w Falentach

 

Od 1 stycznia 2010 tworzymy historię  ITP Odział w Poznaniu

 

 

 

 

(c) IBMER Oddział Poznań 2002-2010