Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników

 

Program Ramowy:

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka 1.3.1

Oś priorytetowa 1:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Tytuł projektu:

Bioutylizacja zanieczyszczeń powietrza emitowanego z kurników

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza usuwanego z budynków drobiarskich głównie z CO2 i NH3. Założono również wykorzystanie energii cieplnej usuwanego powietrza. Medium usuwającym powietrze i wykorzystującym ciepło będą rośliny, które po okresie wegetacji zamierza się wykorzystać w dalszym procesie produkcyjnym.

Numer projektu:

UDA-POIG.01.03.01-30-044/09-01

Data podpisania umowy:

17 września 2009 r.

Czas trwania:          

42 miesiące

Koordynator projektu:

doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak

Wykonawca:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Oddział w Poznaniu

Partner:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodniczy i Instytut Inżynierii Rolniczej

Kontakt:

doc. dr hab. inż. Joanna Sobczak
jsobczak@ibmer.waw.pl